„Systemy wczesnego ostrzegania przed  zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”


 

logo_projektjpg [2992x521]


 

Aktualności:

29 grudnia 2017

Powiatowa priorytetowa lista ostrzegania i alarmowania ludności poprzez system SMS

http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/125986/powiatowa_priorytetowa_lista_ostrzegania_i_alarmowania_ludnosci_

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO:


W związku z realizacją projektu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” realizowanym przez Powiat Szydłowiecki w partnerstwie z gminami, zwracamy się z prośbą do osób niesłyszących z terenu powiatu oraz osób przewlekle chorych leżących podłączonych do różnego rodzaju aparatur o przekazanie do Starostwa Powiatowego  Szydłowcu swoich numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem.

Osoby te zostaną wpisane na Powiatową priorytetową listę ostrzegania i alarmowania ludności poprzez system SMS. Lista ta będzie służyć do pierwszeństwa w powiadamianiu osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych lub ich opiekunów przy zagrożeniach
i niebezpieczeństwach związanych z różnymi zjawiskami katastrofalnymi (również huragany, brak prądu, wody itp.)

Swoje dane prosimy przekazywać do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu:

  • osobiście w Punkcie Obsługi Petenta /parter/
  • lub telefonicznie pod numerem 48 617-70-80 oraz 48 617-70 -81.

Usługa będzie całkowicie bezpłatna.


5 grudnia 2017

Końcowy odbiór systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

Końcowy odbiór

Powiat Szydłowiecki zakończył realizację ww. projektu dofinansowanego w 80% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu nastąpił końcowy odbiór systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim. W odbiorze uczestniczyli Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Adam Włoskiewicz, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, oraz  przedstawiciele gminy Jastrząb i Orońsko przy udziale komisji w składzie: Magdalena Kisiel, Sylwia Pietras – Wolska i Wojciech Burski oraz prezesa firmy Elbox Jerzego Figlusa – wykonawcy zadania.

Na obszarze powiatu szydłowieckiego, w celu ochrony życia oraz wczesnego wykrywania i reagowania na otaczające zagrożenia, utworzono 19 punktów alarmowania, wyposażonych w Elektroniczne Wielofunkcyjne Syreny Alarmowe (EWSA) o mocy, budowie i zasięgu dostosowanym do warunków w terenie.

W skład systemu wchodzi:

16 syren alarmowych szczelinowych:

2 syreny w Gminie Szydłowiec + włączenie do systemu 3 syren wirnikowych oraz pulpit

3 syreny w Gminie Jastrząb oraz pulpit

3 syreny w Gminie Mirów oraz pulpit

6 syren w Gminie Chlewiska oraz pulpit

2 syreny w Gminie Orońsko oraz pulpit

W Powiecie Szydłowieckim zamontowano centralę alarmową.

Odbiór systemu na poziomie powiatowym odbył się 13-14 listopada 2017r. przy udziale specjalisty d.s technicznych Artura Zielińskiego, komisji powiatowej oraz osób odpowiedzialnych za system w poszczególnych gminach.

W dniu 30 listopada 2017r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie udostępnił środowisko testowe dla systemu powiatu szydłowieckiego.

Głównym celem projektu jest ostrzeganie ludności o zagrożeniach związanych z katastrofami naturalnymi, atakami terrorystycznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny. Montowany system pozwoli na włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu,  zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckiego na temat systemu oraz zagrożeń.


28 listopada 2017

Już uruchomiony: System Wczesnego Ostrzegania dla Powiatu Szydłowieckiego

http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/124356/juz_uruchomiony_system_wczesnego_ostrzegania_dla_powiatu_szydlow

W dniach 13-14 listopada 2017r. został przeprowadzony powiatowy odbiór systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Odbiór systemu odbył się w każdej z gmin powiatu szydłowieckiego przy udziale osób z gminnych Centrów Zarządzań Kryzysowych odpowiedzialnych za obsługę i wdrażanie systemu z ramienia gmin, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Szydłowcu: Magdaleny Kisiel - przewodniczącej komisji, Sylwii Pietras-Wolskiej i Wojciecha Burskiego oraz specjalisty ds. łączności radiowej, ostrzegania i alarmowania Artura Zielińskiego, a atkże przedstawicieli wykonawcy: Konsorcjum ELBOX Sp. z o.o. Przemysław Szadkowski i Centrum Usług Elektronicznych SCH Elektronik Jonatan Nowakowski.

Test syren alarmowych przeprowadzono w ramach wdrożenia projektu pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację którego Powiat Szydłowiecki uzyskał dofinansowanie w 80%. Ogólna wartość projektu to ponad 480 tys. zł. Beneficjentem jest Powiat Szydłowiecki, zaś Partnerami Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów.

Na obszarze powiatu szydłowieckiego, w celu ochrony życia oraz wczesnego wykrywania i reagowania na otaczające zagrożenia, utworzono 19 punktów alarmowania, wyposażonych w Elektroniczne Wielofunkcyjne Syreny Alarmowe (EWSA) o mocy, budowie i zasięgu dostosowanym do warunków w terenie.

Syreny zostały zamontowane: w Szydłowcu, (PSP przy ul. Folwarcznej 4, PSP przy ul. Wschodniej 57), w Majdowie (OSP), Woli Korzeniowej (OSP), Wysokiej (OSP), w Jastrzębiu (Urząd Gminy),Woli Lipienieckiej Małej (OSP), Gąsawach Rządowych (OSP), w Mirowie (Urząd Gmin), Bieszkowie Górnym (OSP), Zbijowie Małym (Zespół szkolno-przedszkolny), w Skłobach (OSP), Broniowie (OSP), Pawłowie (OSP), Ostałowie (stacja uzdatniania wody), Chlewiskach (OSP), Budkach (OSP), w Orońsku (Urząd Gminy) i w Ciepłej (PSP).

Do sterowania syrenami przewidziano Powiatową Centralę Alarmową zbudowaną w oparciu o Modułową Centralę Alarmową, a do sterowania syrenami w gminach zainstalowano pulpity sterujące z punktami dostępowymi. Głównym zadaniem wprowadzonego systemu jest emitowanie akustycznych sygnałów alarmowych i komunikatów głosowych informujących mieszkańców o sposobie postępowania. Komunikaty głosowe odtwarzane mogą być z pamięci syreny oraz ,,na żywo" poprzez radiotelefon.

Zainstalowany i uruchomiony System Wczesnego Ostrzegania dla Powiatu Szydłowieckiego przeszedł pozytywny odbiór techniczny,  jest w pełni sprawny i może realizować zadania ostrzegania i alarmowania ludności o wszelkiego typu zagrożeniach w ramach zarządzania kryzysowego oraz w ramach systemu wykrywania i alarmowania.


14 listopada 2017

Systemy wczesnego ostrzegania. Szkolenie.

"Systemy wczesnego ostrzegania. Szkolenie".

Powiat Szydłowiecki jest w trakcie realizacji projektu Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.

W Starostwie Powiatowym,  10 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie - instruktarz z obsługi systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.

Podczas spotkania przedstawiono instrukcję obsługi centrali alarmowej, obsługi pulpitu sterującego oraz logowania do systemu. W szkoleniu brali udział przedstawiciele gmin: Szydłowiec, Mirów, Jastrząb, Chlewiska, Orońsko oraz pracownicy PCZK Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Szkolenie przeprowadziła firma Centrum Usług Elektronicznych SCH Elektronik w ramach projektu pn. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim, na którego realizację Powiat Szydłowiecki uzyskał dofinansowanie w 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu to ponad 480 tyś. zł.

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

 

9 listopada 2017

Test systemu ostrzegawczego. Zawyją syreny w powiecie.

"Test stystemu ostrzegawczego. Zawyją syreny w powiecie".

W dniach 13-14 listopada 2017r. odbędzie się głośny test syren alarmowych wchodzących w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania:

13 listopada- w Gminie Szydłowiec i Gminie Chlewiska

14 listopada- w Gminie Jastrząb, Gminie Mirów oraz w  Gminie Orońsko.

Próby testowe zostaną przeprowadzone w formie komunikatów głosowych oraz w formie dźwiękowej „tradycyjnej” tj.

  • "alarm" – dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
  • "odwołanie alarmu" – dźwięk ciągły trwający 3 minuty,
  • "alarm próbny" – dźwięk modulowany trwający ok. 1 minuty kilka razy powtarzany.

Test syren alarmowych odbędzie się w ramach projektu pn. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim, na którego realizację Powiat Szydłowiecki uzyskał dofinansowanie w 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu tu ponad 480 tyś. zł.

Głównym celem projektu jest ostrzeganie ludności o zagrożeniach związanych z katastrofami naturalnymi, atakami terrorystycznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

 

27 września 2017

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/120877/systemy_wczesnego_ostrzegania_przed_zjawiskami_katastrofalnymi__

W dniu 24 sierpnia 2017r. została podpisana przez Powiat Szydłowiecki umowa
z Wykonawcą firmą Konsorcjum „ELBOX” Sp. z o.o., ul. Montażowa 3a, 97-427 Rogowiec; Centrum Usług Elektronicznych „SCH Elektronik”,  ul. Jagiellońska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski dotycząca dostawy systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. Od września b.r. trwają wstępne prace w gminach, niezbędne do montażu syren szczelinowych oraz łączenia systemu z systemem ostrzegania i alarmowania Wojewody Mazowieckiego.  System zostanie uruchomiony do końca roku 2017. 

 

Cel główny projektu – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych
z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.

Celami szczegółowymi są: włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu,  zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckie na temat systemu oraz zagrożeń.

 

 

6 września 2016

System wczesnego ostrzegania w Powiecie Szydłowieckim

http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/99095/system_wczesnego_ostrzegania_w_powiecie_szydlowieckim

 

W dniu 1 września 2016r. Powiat Szydłowiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu „ Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” na kwotę prawie 300 000,00zł.

Umowę podpisał członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski z wicestarostą Romanem Woźniakiem.

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie szydłowieckim obejmie zasięgiem wszystkie gminy w powiecie: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów i Orońsko. W ramach projektu zakupione będzie 16 syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pulpity sterowania dla każdej gminy oraz centrala alarmowa do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Dodatkowo system umożliwi powiadamianie i przesyłanie natychmiastowych informacji sms o zdarzeniach. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie skutków katastrof, ale zminimalizuje również ryzyko kosztów wynikających z usunięcia lub naprawienia szkód.

Na terenie gmin uczestniczących w projekcie prowadzone będą działania edukacyjno-promocyjne. Dostępne będą ulotki, plakaty oraz broszury. Pojawią się także informacje w prasie lokalnej, na forach społecznościowych oraz w portalach informacyjnych regionu.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w 2017 roku.

 

 

 

logo_projektjpg [2992x521]

 

 

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

Wartość całkowita projektu – 483 182,00 zł

Dofinansowanie: 79,99 % kosztów kwalifikowalnych – 287 999,98 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Termin realizacji projektu: 27.07-2016- 31.12.2017.Cel główny projektu
– ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych
z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.

Celami szczegółowymi są: włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu,  zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckie na temat systemu oraz zagrożeń.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt w postaci 16 punktów alarmowych syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pulpity sterowania 5 sztuk (po jednej dla każdej gminy) oraz centralą alarmową znajdującą się
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. W ramach zadania odbędą się także działania edukacyjne. System ten będzie połączony z systemem wojewódzkim będzie z nim całkowicie kompatybilny. Projekt dostarczy rozwiązań opartych na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych wspomagających pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminnych podmiotów współpracujących z powiatem szydłowieckim. Realizacja założeń i budowa systemu jest niezbędnym elementem do zachowania bezpieczeństwa dla całego powiatu szydłowieckiego oraz województwa.

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.