REKRUTACJA: Twoja „Szansa na lepsze jutro!”


Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się I etap rekrutacji uczestników do projektu „Szansa na lepsze jutro!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pierwszy etap rekrutacji będzie prowadzony do końca grudnia 2017 r.

O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Jest mieszkańcem gminy na terenie województwa mazowieckiego, znajdującej się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (patrz wykaz gmin w załączniku nr 6 Regulaminu);
 2. Jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
 3. Jest przypisana do III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;
 4. Nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 2. Wypełnij Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z Deklaracją uczestnictwa
  w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu);
 3. Przygotuj kserokopię lub oryginał do wglądu:

a) aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy - o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zakwalifikowana do III profilu pomocy,

b) aktualnego zaświadczenia o posiadanym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ (dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).

 1. Złóż wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (z wymaganymi załącznikami) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie:

a)        W stacjonarnych punktach przyjmowania zgłoszeń:

1. Work Service S.A. oddział w Radomiu – punkt stacjonarny

czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

adres: ul. Andrzeja Struga 26/28, 26-600 Radom

godziny przyjmowania zgłoszeń: 10.00 – 14.00

2. Fundacja United Way Polska w Warszawie – punkt stacjonarny

czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

adres: ul. Poprawna 141a, 1 piętro, 03-984 Warszawa

tel.: (22) 621-28-09, +48 884-821-952

     godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

 1. Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. – punkt stacjonarny

czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

adres: ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, III piętro, 02-566 Warszawa;

tel.: + 48 508-024-387

godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

 

b)           Przez internet wysyłając skany dokumentów na adres szansa@unitedway.pl lub listownie na wyżej wymieniony adres: Fundacji United Way Polska lub Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z dopiskiem „Rekrutacja do projektu „Szansa na lepsze jutro!” (liczy się data stempla pocztowego).

c)            W mobilnym punkcie przyjmowania zgłoszeń. Organizator najpóźniej na 7 dni przed dniem organizacji mobilnego punktu przyjmowania zgłoszeń będzie publikował na swoich stronach internetowych termin, godziny przyjęć i miejsce (nazwa gminy i adres) przyjmowania zgłoszeń do projektu.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 380 osób.

Szczegóły dotyczące naboru uczestników znajdują się w zakładce „REKRUTACJA” http://www.krajowecentrumpracy.pl/rekrutacja.

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 al.

Opublikowano: 23 listopada 2017 11:35

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZANSA NA LEPSZE JUTRO (14.11.17) [370.85 KB]

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy_SZANSA.pdf [426.41 KB]

Załącznik nr 2_SZANSA.pdf [273.22 KB]

Załącznik nr 3_SZANSA.pdf [269.62 KB]

Załącznik nr 4_SZANSA.pdf [263.1 KB]

Załącznik nr 5_Deklaracja uczestnictwa w projekcie_SZANSA.pdf [265.61 KB]

Załącznik nr 6_Wykaz gmin_SZANSA.pdf [314.48 KB]

Wyświetleń: 545

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.