Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek

• wniosek rodziców z prośba o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia,
• orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
• podanie do dyrektora ośrodka o przyjęcie do danej klasy i o przyznanie miejsca w internacie,
• świadectwo ukończenia danej klasy / szkoły,
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• informacja szkoły o uczniu,
• wywiad społeczny,
• dokumenty zdrowotne ucznia,
• dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny,
• oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na umieszczenie dziecka w ośrodku.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 w.60, 61, 62, III piętro

Nie pobiera się opłat.

1 miesiąc od złożenia wniosku.

Art. 71b ust. 5,5a,5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ze zm.).

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – od otrzymania decyzji.

Kategorie:

Oświata

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kutury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.