Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

• wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
• akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• dokumentacja potwierdzająca posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
• zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu,
• zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
• ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
• dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia,
• inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 w.60, 61, 62, III piętro

Nie pobiera się opłat.

W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela kończącego staż w danym roku szkolnym do dnia 30 czerwca tego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone w tym samym roku szkolnym, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne (czerwiec, lipiec).
W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone nie później niż w styczniu lub lutym następnego roku.

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r. ze zm.).

Na podstawie art. 9h ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Kategorie:

Oświata

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kutury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.