Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

• Wniosek Komitetu Założycielskiego o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, zawierający, m.in. adres siedziby i numer telefonu kontaktowego ( nie ma gotowych druków ani formularzy ),
• Lista członków założycieli ( co najmniej 15 osób ) zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis,
• Protokół zebrania założycielskiego zawierający uchwałę członków założycieli o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu oraz uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego, upoważnionego do załatwienia spraw związanych z wpisaniem stowarzyszenia do ewidencji,
• Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami,
• Statut stowarzyszenia (3 egzemplarze),
• Informacja o adresie stałej siedziby stowarzyszenia (zgoda dysponenta lokalu).

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 w.60, 61, 62, III piętro

Złożenie wniosku należy opłacić znakami opłaty skarbowej w wysokości 5 złotych od wniosku i 50 groszy od każdego załącznika.
W razie konieczności uzyskania wyciągu z ewidencji należy złożyć wniosek i uiścić opłatę w znaczkach skarbowych w wysokości 5 złotych od wniosku i 50 groszy od każdego załącznika oraz 11 złotych za wyciąg.

1 miesiąc od złożenia wniosku.

Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r. ze zm.) oraz wniosek Komitetu Założycielskiego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.

Kategorie:

Sport

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kutury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.