Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

a) Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które powinno zawierać:
• oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę i placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
• określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
• wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i określenie warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami ( opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, także umowa najmu lokalu ),
• określenie numeru planu nauczania, dokumentacji programowej, symbolu cyfrowego,
• określenie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki,
• określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki
b) Statut szkoły lub placówki,
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania,
d) Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
e) Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
f) Pozytywna opinia kuratora oświaty,
g) Szkolny plan nauczania dla danego typu szkoły z określeniem podbudowy,
h) Pisma informujące o wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt pracowni, w których odbywać się będą zajęcia edukacyjne.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec

tel. 486177000 w.60
, 61, 62, III piętro

Nie pobiera się opłat.

Wpis do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręczenie zgłaszającemu zaświadczenia o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje się kuratorowi oświaty, a w przypadku szkół artystycznych również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz organowi podatkowemu.

Art. 82 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ze zmianami).

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – w ciągu 14 dni.

Kategorie:

Oświata

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kutury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.