Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu

Wykaz dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu:

1. Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wydawane jest na podstawie:
1) Wniosku
2) Wywiadu pielęgniarskiego
3) Karty oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy w/g skali Barthel
4) Zaświadczenia lekarskiego
5) Kserokopii kart informacyjnych z leczenia szpitalnego
2. Obowiązkowo do powyższych dokumentów należy dołączyć:
1) Decyzję z ostatniej rewaloryzacji i przedostatni odcinek renty/emerytury lub inne dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności.
2) Dane kontaktowe rodziny/opiekunów pacjenta
.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Szydłowcu
ul. Kolejowa 78
26-500 Szydłowiec
tel./fax 48 617 58 03

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, iż z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), która w zapisie art. 172 pkt 4 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zmiany kompetencji dotyczących kierowania pacjentów do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego, która dotyczy wyłączenia organów założycielskich z obowiązku wydawania decyzji kierujących do zakładu.
Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.): „świadczeniobiorcy przysługują świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”, tj. każdego lekarza, który jest zarejestrowany w NFZ.

Reasumując, umieszczenie pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym odbywa się według zasady: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – wydający skierowanie, a kierownik zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego – przyjmujący pacjenta do zakładu.

Formularze i załączniki:

Wniosek z załącznikami [pdf, 19.16 KB]

Karta oceny stanu zdrowia świdczeniobiorcy wg skali Barthel [pdf, 94.71 KB]

Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego [pdf, 13.1 KB]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dane kontaktowe rodziny lub opiekunów pacjenta [pdf, 13.03 KB]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych [pdf, 54.17 KB]

Kategorie:

Zdrowie

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kutury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.