Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

do wniosku należy dołączyć:
• zgodę właściciela obiektu;
• szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki;
• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
• oświadczenie o opróżnieniu obiektu i odłączeniu od mediów;
• pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi;
• w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu wykonany przez uprawnioną osobę.

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 wew. 40, 41, 42

• za pozwolenie na rozbiórkę - 36,00 zł

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
- opłata podlega wpłacie w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7

• 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji na rozbiórkę obiektu.

• art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

• Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa w trybie art.64 §2 Kpa do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
• Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę jest ostateczna z klauzulą prawomocności (czyli po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom);
• Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę wygasa jeżeli prace nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub gdy roboty rozbiórkowe zostały przerwane na dłużej niż 3 lata;
• Do obowiązku inwestora należy złożenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu zgłoszenia rozpoczęcia robót rozbiórkowych na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz wystąpić o wydanie dziennika budowy do Wydziału Budownictwa i Architektury.

Formularze i załączniki:

(B-1) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę [pdf, 127.28 KB]

(B-4) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pdf, 118.56 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.