Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

do wniosku należy dołączyć:
• oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę;
• oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę;
• oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane; w przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba - wymagana jest zgoda wszystkich osób;
• dziennik budowy w przypadku, gdy budowa została rozpoczęta;
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 wew. 40, 41, 42

Opłata skarbowa: 90 zł

• 65 dni od dnia złożenia wniosku o przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.

• art. 40 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa organ wzywa do jego uzupełnienia w trybie art.64 §2 Kpa w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Formularze i załączniki:

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora [pdf, 11.31 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.