Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Do wniosku należy załączyć:
• 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, opracowanego zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
• prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana , zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia braków w określonym przez organ terminie a po jego upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
Na wyżej wymienione postanowienie nie służy zażalenie.

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 wew. 40, 41, 42

• za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47,00 zł
• od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1. na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem
budowlanym:
a. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1zł
- nie więcej niż – 539zł
b. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14zł
c. innego budynku – 48zł
d. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20zł
e. budowli związanych z produkcją rolną – 112zł
f. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z 
drogi – 2143zł
g. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105zł
h. innych budowli – 155zł
i. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91zł
W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego – 50% stawek
określonych w pkt 1
• od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36zł
• od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90zł

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach:
- budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych w skutek działalności zakładu górniczego
lub klęsk żywiołowych,
- budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- budownictwa mieszkaniowego,
- instytucji jednostek budżetowych;

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
- opłata podlega wpłacie w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7

• 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

art. 28, 33, 34, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz inne artykuły wynikające ze współdziałania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem
Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

• decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna z klauzulą prawomocności po 14 dniach od daty doręczenia jej stronom,
• decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

Formularze i załączniki:

(B-1) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę [pdf, 127.28 KB]

(B-3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pdf, 143.19 KB]

(B-4) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pdf, 118.56 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.