Spotkania

XXXI Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu

12 października 2017 od: 15:00 do 17:00
Plac Marii Konopnickiej 7, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Proponowany  porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
stwierdzenie przekształcenia ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę ponadpodstawową,
stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w szkołę ponadpodstawową,
stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w szkołę ponadpodstawową,
zmiany Uchwały Nr III/6/2014  Rady  Powiatu  w  Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu,
rozpatrzenia skargi na Starostę Szydłowieckiego,
emisji obligacji Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu Powiatu w Szydłowcu w zakresie: oceny pod      kątem pozyskiwania środków zewnętrznych za okres 2016-2017.
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.


Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.