Zaproszenie na XII sesję Rady Powiatu w Szydłowcu

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Szydłowcu.

Proponowany porządek obrad


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.
7. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.
8. Odczytanie opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2025.
9. Odczytanie opinii Komisji Budżetu,  Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.
11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020.
12. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem.
13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu.
14. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej z wnioskowanymi przez nią poprawkami.
15. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie projektu Uchwały Budżetowej  z poprawkami.
16. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wniesionymi poprawkami oraz ich przegłosowanie.
17. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020 wraz z przyjętymi poprawkami.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku na lata 2020-2024”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2025".
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia  do  realizacji  planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia   do   realizacji  planów   pracy  Komisji   Stałych   Rady  Powiatu w Szydłowcu na 2020 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2020 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/174/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/66/2015 z dnia 30 listopada 2015r. dotyczącą przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego  do projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego dalej „Projektem ASI”
25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu, w stosunku do nieruchomości oznaczonej w Księdze Wieczystej RA1S/00020552/5 stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, między jednostkami organizacyjnymi.
26. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji w Śmiłowie Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.
27. Informacja Zarządu Powiatu w Szydłowcu o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Szydłowiecki za rok szkolny 2018/2019 w tym o wynikach egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów ósmoklasistów w tych szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań powiatu.
28. Informacja o stanie ochrony środowiska na obszarze powiatu szydłowieckiego za 2018r.
29. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Szydłowieckiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie sesji.

Opublikowano: 18 grudnia 2019 11:58

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 202

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.