Informacja dla przedsiębiorców prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów

Szanowni Państwo,

            Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu uprzejmie informuje, że w dniu 5 września 2018r. zostały znowelizowane przepisy w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów, zbierania i przetwarzania odpadów oraz wytwarzania odpadów z uwzględnieniem ich zbierania lub przetwarzania (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednym z wyżej wymienionych zakresów są zobowiązani do dnia 4 września 2019 r. (ust. 14, pkt. 1), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Ponadto zgodnie z art. 14 pkt. 2 (ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw) do wniosku, o zmianę posiadanej decyzji należy dołączyć:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy o odpadach,
 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt. 1 i 2 ustawy o odpadach,
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt. 3 ustawy o odpadach,
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt. 4,

W/w oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach,
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Nie dotrzymanie terminów oraz warunków wymienionych w art. 14 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl art. 14 ust. 4 - zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznanie się z obowiązującym tekstem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 992) wraz ze zmianami ustawy (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1592).

Opublikowano: 26 września 2018 14:32

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Informacja

Wyświetleń: 795

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.