Wsparcie dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą

W marcu 2017 r. mija ósma rocznica powstania Szydłowieckiego Funduszu Pożyczkowego, który powstał w ramach projektu „Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów rynku pracy” pod patronatem Ministra Gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków budżetu państwa. Powstanie funduszu było możliwe dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy stanowi jeden
z podstawowych elementów lokalnej infrastruktury wspierania przedsiębiorczości, którego zadaniem jest  wspomaganie lokalnego rozwoju gospodarczego  poprzez wspieranie finansowe nowo powstających
i już działających mikro i małych firm. Skorzystało z niego już wielu przedsiębiorców z obszaru powiatu szydłowieckiego. Byli wśród nich doświadczeni przedsiębiorcy szukający środków finansowych
na inwestycje jak również starterzy, we wczesnej fazie rozwoju. Osoby zainteresowane nadal mogą skorzystać z oferty Szydłowieckiego Funduszu Pożyczkowego.

Obecnie oferowane są pożyczki od kwoty 10 000,00 zł do 150 000,00 zł, na okres nieprzekraczający
60 miesięcy. KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy.  Oprocentowanie pożyczek:

dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy, 

oprocentowanie pożyczki wynosi od 5,83% do 8,33%;

- dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy do 36 m-cy, 

oprocentowanie pożyczki wynosi od 3,83% do 5,33%;

dla przedsiębiorców działających powyżej 36 m-cy, 

oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,83% do 3,63%.

 

Środki z pożyczek mogą być wykorzystane między innymi na:

- zakup budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,

- zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup  środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

 

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka, zastaw, poręczenie osób fizycznych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, blokady środków na rachunku bankowym.  Przedsiębiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów.

 

Oprócz Szydłowieckiego Funduszu Pożyczkowego w ofercie KSWP są również pożyczki z funduszu „Gotówka na start”, który powstał dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota pożyczki to 50 000,00 zł dla osób, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne w wieku od 18 do 64 lat, które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. mazowieckiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę). Oprocentowanie wynosi 0,5% w skali roku. Brak jest opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.  Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Okres karencji jest wliczony do okresu spłaty pożyczki.

Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy. W szczególności pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w tym m.in. na

- zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.

- zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wartości pożyczki z (wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników).

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla
i poręczycieli, poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy
i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz
z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia mogą zgłaszać się do biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy Staszica 3H w Szydłowcu tel. 48 617 13 49. Będzie można uzyskać tam oprócz informacji o wyżej wymienionych funduszach, także informacje
i pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków unijnych, bowiem KSWP oferuje również usługi doradztwa biznesowego m.in. (opracowanie wniosków o dofinansowanie na założenie i rozwój działalności, rozliczanie projektów, prowadzenie procedur zakupowych itp.)

Opublikowano: 16 marca 2017 09:44

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 819

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.