Inwestycje na drogach powiatu

Zarząd i Rada Powiatu w Szydłowcu w trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców naszego powiatu wciąż podejmuje decyzje o poprawie i dostępności dróg powiatowych.

W minionym roku 2015, Powiat Szydłowiecki korzystając ze środków zewnętrznych i bardzo dobrej współpracy z gminami, poczynił szereg inwestycji drogowych.

Największa inwestycja drogowa w 2015 r. została zrealizowana na drodze powiatowej Szydłowiec – Mirów – granica województwa w Gąsawach Rządowych i Bieszkowie Dolnym. Powstały tam nowe chodniki z kostki betonowej, zjazdy, zatoki postojowe, zmodernizowano rowy, przebudowano nawierzchnię drogi. Na inwestycję pozyskano środki w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Na drodze powiatowej Zaborowie – Omięcin - Koryciska na odcinku Omięcin – Koryciska wykonano roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz odwodnienie.

Na przełomie października i listopada na drodze Dobrut – Śniadków – Lipienice na odcinku o długości 200m wykonano nową nawierzchnię bitumiczną w nowoczesnej technologii z użyciem miału gumowego w mieszance asfaltowej. Poprawiono bezpieczeństwo komunikacyjne na dwóch odcinkach wspomnianej drogi, gdzie szczególne znaczenie miało podniesienie parametrów technicznych dróg powiatowych krzyżujących się z drogami wyższych kategorii tj. z drogą krajową nr 7 i wojewódzką nr 727 Szydłowiec-Wierzbica. W listopadzie 2015 r. w Dobrucie wybudowano ponadkilometrowy chodnik, a w Lipienicach przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku o długości500 mi szerokości6 m.

 Ponadto na drogach powiatowych:

  • Sulistrowice – Zawonia – Ostałów na odcinku Zawonia – Ostałów,
  • Wolanów – Guzów – Orońsko na odcinku Orońsko – Guzów,
  • Łaziska – Zaborowie – Zastronie,
  • Szydłowiec – Zbijów Mały – granica woj.  na odcinku Zbijów Duży –  Zbijów Mały,
  • Szydłowiec – Antoniów – granica woj. na odcinku Huta – Antoniów,
  • Omięcin –  Szydłowiec na odcinku Szydłowiec –  Wysocko,
  • Ostałów – Ostałówek – Krzcięcin na odcinku Ostałówek – Krzcięcin

dokonano przebudowy uwzględniające poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy pod poszerzenia, a także ich umocowania kruszywem. Została wykonana nowa nawierzchnia wraz z remontem rowów przydrożnych. Poza tym powstały chodniki, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, m.in. w Cukrówce i w Lipieniach. Utworzono także nowe zatoki postojowe.

W budżecie powiatu na rok 2016 przewidziano ponad 6,5 mln zł na inwestycje drogowe. Wśród nich  będzie realizowana m.in. przebudowa drogi powiatowej Chlewiska – Aleksandrów - zaznacza starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki

W ramach wspomnianego przez starostę zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z ciągami pieszo-rowerowymi. Koszt całego przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej Chlewiska – Aleksandrów to 3 010 876,77 zł z czego kwota w wysokości 1 505 438,77 zł pochodzić będzie z budżetu powiatu, natomiast na pozostałą część, tj. na kwotę 1 505 438,00 zł Powiat Szydłowiecki pozyskał dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Powiat Szydłowiecki w porozumieniu z gminami, złożył wnioski w ramach PROWu, w chwili obecnej oczekując na rozstrzygnięcie. Zaplanowano przebudowę dróg: Mniszek – Łaziska – Orońsko (ul. Brandta) – rok realizacji 2016; Szydłowiec – Mirów Nowy – granica wojewodztwa na odcinku w m. Bieszków Dolny – rok realizacji 2017; Jabłonica – Pogroszyn – Chustki na odcinku Korzyce – Pogroszyn – rok realizacji 2018; Szydłowiec – Antoniów – granica województwa na odcinku Antoniów – granica województwa – rok realizacji 2018.

Opublikowano: 25 stycznia 2016 08:29

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1148

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.