Prace remontowo-budowlane Ośrodka Interwencji Kryzysowe już zakończone

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaziskach po remoncie


W dniu 25 września 2015r. odbył się odbiór prac remontowo-budowlanych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.

Zakończone prace są jednym z etapów realizacji  zadania „Zmiana sposobu użytkowania kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi”.   

Powstanie OIK  realizowane jest w ramach projektu „Moc w pomocy” przez Powiat Szydłowiecki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w ramach Funduszy Małych Grantów dla Programu PL 14 „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu finansowego  na lata 2009-2014. Całkowity koszt remontu i przystosowania wyniósł 112 907,04 zł, zaś przewidywany koszt wyposażenia to 33.960,00 zł.

Oferta Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowana jest do tych wszystkich, którzy przeżyli zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, jak również tych, których trudne sytuacje życiowe przerastają. Z usług Ośrodka mogą skorzystać osoby lub rodziny bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną. Ośrodek Interwencji  Kryzysowej składa się z dwóch członów – Poradnictwa Rodzinnego i Hostelu.

Poradnictwo Rodzinne jest nieodpłatne i nie obowiązuje żadne skierowanie ani rejonizacja (wyjątek stanowią mieszkańcy Hostelu kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny).
Zadaniem Hostelu zaś  jest udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, kryzysy, przemoc domowa, uzależnienia).

Decyzję o skierowaniu do Hostelu wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  na wniosek  Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu oraz w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Pobyt w Hostelu jest odpłatny.  Odpłatność ustalana jest w uzgodnieniu z osobą kierowaną i ośrodkiem pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Kwota odpłatności ponoszonej  przez osobę zainteresowaną uzależniona jest od wysokości dochodu rodziny, w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Różnica pomiędzy ustaloną w decyzji opłatą a miesięcznym kosztem utrzymania osoby skierowanej, pokrywana jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby umieszczonej w Ośrodku.

Hostel w Łaziskach dysponuje 9 miejscami. Osoby w nim przebywające mają zapewnione domowe warunki. Wyżywienie mieszkańcy zapewniają sobie we własnym zakresie. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem ośrodka. Przewidywany termin uruchomienia Hostelu przypada na 2.11.2015r.

Opublikowano: 09 października 2015 08:53

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 882

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.