Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

praca zespołowa, źródło:pixabay

Powiat Szydłowiecki przystąpił do Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv; Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii.

W projekcie zaplanowany jest:

- zakup komputerów z oprogramowaniem do realizacji zdalnego nauczania,

- zakup środków ochrony indywidualnej ( w tym maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych),

- zakup wyposażenia do organizacji miejsca kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej.

W Powiecie Szydłowieckim bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej oraz ich opiekunowie.

Działaniem priorytetowym jest zakup sprzętu komputerowego.

Na realizację Projektu przeznaczono kwotę 102 670,00 zł.

w tym – 86 530,28 zł ze środków europejskich i 16 139,72 zł współfinansowanie krajowe.logotypy.png

           


I.P.S.

Opublikowano: 21 sierpnia 2020 08:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 208

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.