14 mln złotych wsparcia dla przedsiębiorców z Powiatu Szydłowieckiego

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków z Funduszu Pracy przyznało Powiatowi Szydłowieckiemu 10 mln zł z rezerwy Ministra oraz 4mln zł w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obowiązujące przepisy wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  umożliwiają pracodawcy i przedsiębiorcy skorzystać z rozwiązań określonych w artykułach: 15zzb, 15zzc, 15zzd, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia firmy oraz organizacji pozarządowej.

Realizacją wniosków o wypłaty pieniędzy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.

W ramach Tarczy Antykryzysowej rząd zaproponował pożyczki w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Przewidziano możliwość umorzenia pożyczki pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej otrzymania. Nabór wniosków trwa od 3 kwietnia, jak do tej pory wpłynęło 1441 wniosków. Wypłacono 4 074 798,00 zł.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje jeszcze inne formy wsparcia finansowego realizowane przez urząd pracy. Można otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (niezatrudniającymi pracowników). W ramach ogłoszonych naborów wpłynęło  81 wniosków na kwotę 387 140,- Kolejny instrument pomocowy to dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, o taką pomoc zawnioskowało  84 podmiotów na łączną kwotę  1 578 723 zł.

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku dochodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19,  ubiegała się również jedna organizacja pozarządowa, na kwotę 1638,00 zł.

Wnioski można składać elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Urząd pracy zachęca pracodawców do właśnie takiej formy składania dokumentów. Forma elektroniczna umożliwi  pracownikom urzędu sprawniejsze rozpatrywanie wniosków. W przypadku braku możliwości złożenia wniosków w formie elektronicznej dopuszcza się składanie wniosków o pożyczkę w formie papierowej, poprzez wypełnienie i podpisanie wniosku wraz z dwoma egzemplarzami umowy. Dokumenty w formie papierowej najlepiej wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu.

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy 

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników, możliwe jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

WARUNEK UZYSKANIA WSPARCIA dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (niezatrudniający pracowników)

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu1 stycznia 2020r.i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

•co najmniej 30%–może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 1300zł

•co najmniej 50%–może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 1820zł

•co najmniej 80%–może być przyznane w wysokości 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 2080zł

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

WARUNEK UZYSKANIA WSPARCIA dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu1 stycznia 2020r.i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

co najmniej 30% – dofinansowanie do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

co najmniej 50% – dofinansowanie do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

co najmniej 80% – dofinansowanie do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

WARUNEK UZYSKANIA WSPARCIA dla organizacji pozarządowych 

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. 

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.
W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

  1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych prac/owników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 Wszystkie zasady, wzory wniosków można uzyskać na stronie internetowej:

https://szydlowiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Telefonicznie pod nr 48-617 12 88 

Osobiście w siedzibie urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7

 

 

I.P.S.

Opublikowano: 27 maja 2020 11:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 297

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.