Komunikat KRUSu

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuie. że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie powoduje bowiem wszczęcie  powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn.  okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem, Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem. a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo  często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn  i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego  i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo  za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników. którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

Opublikowano: 25 maja 2020 11:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 392

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.