#TarczaAntykryzysowa: ważne informacje dla przedsiębiorców


Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu:

 • Nabór wniosków o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy w związku z COVID-19

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania

 

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania

 

 • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

 

 • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania

 

 • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

 

Urząd Skarbowy:

ROZWIĄZANIA PODATKOWE W SPECUSTAWIE

 

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.

 • Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Rozwiązania dla „małych podatników". Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

 •  Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Taka opłata wynosi teraz 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu. W zakresie podatków lokalnych decyzję może podejmować rada gminy, bo jest ona uprawniona do wprowadzania opłaty prolongacyjnej.

 • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 • Odliczenie kosztów B+R od dochodu

Przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, które mają na celu m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Odliczenie od dochodu takich kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. następuje już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku. Rozwiązanie jest przewidziane dla podatników CIT oraz podatników PIT, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali albo jednolitą 19 proc. stawką podatku, prowadzących działalność B+R wykorzystywaną do przeciwdziałania COVID-19.

 • Ulga IP Box

Z ulgi IP Box można skorzystać już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie 2020 roku. Z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku można skorzystać w przypadku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) uzyskane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Z ulgi mogą też skorzysta podatnicy, którzy nie posiadają kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu.

 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów

Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.

 • Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 • Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30 września br. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września br. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.

 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r. będą mogli skorzystać podatnicy, którzy spełnią określone warunki

 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020.

 

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W SPECUSTAWIE

 • Możliwość wydłużenia terminów dotyczących sprawozdawczości budżetowej miesięcznej i kwartalnej oraz informacji sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy

Minister finansów będzie na bieżąco monitorować możliwość przekazywania przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, sprawozdań budżetowych miesięcznych i kwartalnych oraz informacji przez nie przygotowywanych. W razie konieczności dokona odpowiedniej zmiany terminów ich przekazywania.

 • Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej

W drodze rozporządzenia odroczone zostały obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

 • Dłuższy termin za złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT

Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni.

 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych

W okresie stanu epidemii Rada Ministrów będzie uprawniona do wydania rozporządzenia, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Duzi przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania. Mają więcej czasu na przeszkolenie swoich pracowników. Pracownicy mają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych. Eksperci IT mają więcej czasu na wykonie u swoich klientów prac związanych z wdrożeniem nowego JPK.

 •  Możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP VAT

Zmiana ta pozwoli wprowadzić uznaniowość w nakładaniu sankcji i stosować je w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z tym, że sankcje powinny być środkiem ostatecznego oddziaływania, zmiana ta pozwoli na ich ukierunkowanie na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji.

 • Dłuższy czas na informowanie o schematach MDR

Od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r. - nie ma obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane (tzn. promotora, korzystającego lub wspomagającego).

 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego

Przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na dostosowanie się do nowego obowiązku sprawozdawczego. To zmniejszenie bieżących obciążeń logistycznych i finansowych.

 •  E-paragon

Możliwość przekazania klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej.

 • Przesunięty obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego dla pośredniczących podmiotów olejowych lub zużywających podmiotów olejowych.

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym sprzedawcy i nabywcy, dokonujący obrotu i zużycia paliw opałowych nie będą musieli dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy.

 • Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem akcyzowym lub korzystają ze zwolnienia z tego podatku ze względu na przeznaczenie wyrobu akcyzowego, w szczególnych przypadkach mogą prowadzić czynności bez obecności funkcjonariusza służby celno-skarbowej. To rozwiązanie jest przewidziane dla podatników, którzy jednocześnie wykonują czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych.

 • Elektroniczny czynny żal

Podatnik, który naruszył przepisy podatkowe, teraz może wyrazić tzw. czynny żal w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. Może to zrobić przez skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub przez podatki.gov.pl.

 • Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa polegające m.in. na:

- zniesieniu ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych;

- wprowadzeniu możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań;

- wydłużeniu terminów rozliczania dotacji;

- uproszczeniu procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Skarbowego w Szydłowcu               

 

Zadzwoń do Urzędu Skarbowego

Przypominamy, że informacje telefoniczne dotyczące rozliczeń podatkowych można uzyskać (oprócz infolinii KIS oraz wojewódzkich infolinii PIT) również w urzędach skarbowych.

Zachęcamy do kontaktu z właściwym dla nas urzędem skarbowym, który pomoże i odpowie na pytania w zakresie rozliczeń podatkowych.

Urząd Skarbowy w Szydłowcu - telefony:
48 617 00 81
48 617 63 17
48 617 63 18
fax.: 48 617 63 16
e-mail: us.szydlowiec@mf.gov.pl

Czasowe ograniczenie dostępu do urzędów skarbowych ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa nie oznacza, że nie są one dostępne zdalnie. KAS zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP, e-mail i telefonicznie.

 

 

Opublikowano: 09 kwietnia 2020 12:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 392

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.