JEDNA SZKOŁA – WIELE MOŻLIWOŚCI. Publiczne Szkoły Specjalne w Szydłowcu

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza nabór!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu istnieje od 2012 roku. Powstało na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego. W skład CKZiU wchodzą, jedyne w powiecie szydłowieckim, szkoły specjalne tj.:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia,
 • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Nasze Szkoły  są przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim,  ze spektrum autyzmu, z wadami słuchu i wzroku, z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, którzy podsiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tryflopedagogów, logopedów, psychologa, rehabilitanta oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dla każdego ucznia dobierane są metody i formy pracy  dostosowane do jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Dla uczniów, którzy nie mogą ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności uczęszczać do szkoły prowadzone jest nauczanie indywidualne, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na terenie szkoły lub w domu.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna prowadzi edukację dla uczniów klas I – VIII posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej.

Gwarantujemy:

 • edukację w mało licznych klasach
 • indywidualizację pracy z każdym dzieckiem
 • poczucie bezpieczeństwa
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • różnorodne formy nauczania
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno –kompensacyjne, rehabilitację ruchową

Na tym etapie edukacyjnym realizowana jest forma kształcenia wspierającego całościowy rozwój dziecka.

 

Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia proponuje kierunki o 3-letnim cyklu kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Edukacja kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji, dającym pełne uprawnienia w wybranym zawodzie.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021

 • stolarz
 • kucharz
 • cukiernik
 • ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza
 • fryzjer

Zajęcia prowadzone są zgodnie z typowym programem nauczania dla szkół branżowych. Gwarantujemy odbywanie zajęć praktycznych we wszystkich wymienionych zawodach. Zajęcia ogólnokształcące prowadzone są w salach lekcyjnych wyposażonych wg obowiązujących standardów i norm bezpieczeństwa. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać umiejętności odpowiadające współczesnym technologiom. Potwierdzeniem jakości kształcenia są bardzo dobre wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych.  Zapewniamy również możliwość wyjazdów na praktyki zagraniczne do pracodawców w Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Najlepsi uczniowie za osiągniecia szkolne mają szansę zdobyć Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

 

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy skierowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spectrum autyzmu oraz sprzężeniami.

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości, zwiększenie samodzielności oraz zaradności życiowej.  W ramach przysposobienia do pracy zagadnienia realizowane są w formie bloków tematycznych:

 • blok gospodarstwa domowego
 • blok informatyczno – biurowy
 • blok rękodzieła
 • florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacji terenów zielonych
 • zajęcia ze sztuki, plastyki i muzyki
 • zajęcia na stolarni w pracowni renowacji mebli

CKZiU organizuje również bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w formie zajęć zaocznych. Jest to pozaszkolna forma kształcenia dla osób dorosłych, które chcą pozyskać lub zmienić kwalifikacje. Największą popularnością cieszą się kursy z zawodzie ślusarz z możliwością uzyskania uprawnień spawalniczych, w metodach MAG, MIG i TIG oraz kucharz i stolarz.

Centrum zapewnia możliwość odbywania zajęć praktycznych dla uczniów ZS im. KOP w branży drzewnej i mechanicznej. Ponadto nasi uczniowie mają możliwość skorzystania z programu Erasmus+ w celu odbycia praktyk zagranicznych (w Wielkiej Brytanii i Portugalii).

W naszej szkole, aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów, stosujemy atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno – turystyczne, zajęcia na basenie, dyskoteki, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach sportowych oraz innych formach aktywności.

Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różne umiejętności. W naszej szkole wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną. Każdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

 

img_20200131_111253.jpg


 

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • świadectwo ostatnio ukończonej klasy
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • fotografia.


Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
ul. Kościuszki 39
tel./fax. (48) 617 13 11
www. ckziu-szydlowiec.edu.pl

 


 

Materiał promocyjny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

 

 

Opublikowano: 06 lutego 2020 07:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 381

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.