MIESZKAŃCU POWIATU, NIE ZAREJESTROWAŁEŚ POJAZDU? Od stycznia grożą za to surowe kary.

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która znowelizowała ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Do ustawy Prawo o ruchu drogowym dodano art. 140mb w brzmieniu:
„Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł."

W świetle nowych przepisów, karze będą podlegać te osoby i podmioty, które sprowadzą z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej pojazd niebędący nowym pojazdem (pojazd używany) i w ciągu 30 dni od dnia zakupu, nie zarejestrują go.

Ustawa wprowadza również kary dla właścicieli pojazdów zakupionych w kraju, którzy w ciągu 30 dni nie zgłosili nabycia lub zbycia pojazdu do właściwego wydziału komunikacji.

Do spełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji, zobowiązani są wszyscy właściciele pojazdów, gdyż nowe przepisy o karach nie dotyczą tylko umów zawartych po 1 stycznia 2020 roku.  W celu uniknięcia kar, Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, zachęca do uregulowania wszelkich zaległości do końca bieżącego roku. Po przekroczeniu 30-dnioiwego terminu, organ rejestrujący zobowiązany będzie do naliczenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu prowadzi obsługę mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 (kasa do godz. 14:30).

Opublikowano: 21 października 2019 10:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 630

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.