XII POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. REGULAMIN.

XII POWIATOWE

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 SIÓDMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KLAS GIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

        8 czerwca 2018 r.

 

 

 

OGÓLNE ZASADY REGULAMINOWE


I. Cel

 • aktywne uczestniczenie młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego,
 • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz imprezach i zawodach szkolnych,
 • tworzenie  warunków do czynnego uczestnictwa młodzieży w różnych formach sportu,
 • popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród młodzieży,
 • propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną.

 

II. Zadania

 • poszerzenie procesu systematycznego szkolenia młodzieży z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego,
 • ocena szkół, szkolnych, uczniowskich klubów sportowych,
 • rozwój dyscyplin sportowych preferowanych na Mazowszu poprzez włączenie młodzieży we współzawodnictwo sportowe.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

I. Cele

 

- integracja młodzieży,

- popularyzacja sportu i idei olimpijskiej,

- konfrontacja sportowa i wymiana doświadczeń,

- doskonalenie umiejętności sportowych.

 

II. Termin i miejsce

 

 1. 1.     Igrzyska odbędą się 8 czerwca  2018 roku (piątek)

  – na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu.

2. Uroczyste otwarcie Igrzysk –  o godz. 900  na boisku wielofunkcyjnym.

 

III. Uczestnicy

 

Uczniowie siódmych klas szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych  z terenu Powiatu Szydłowieckiego, zaproszeni goście.

 

IV. Organizatorzy

 

- Starostwo Powiatowe w Szydłowcu:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,

Powiatowy Koordynator ds. Kultury Fizycznej i  Sportu,

- Zespół Szkół  Ogólnokształcących  w Szydłowcu

 

 

 

PROGRAM IGRZYSK

 

 1. Turniej siatkówki plażowej dziewcząt  dla klas siódmych szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych (rocznik 2002 – 2004) i  ponadpodstawowych  (rocznik 1999 -2001).
 2. Turniej piłki nożnej chłopców,   5-ki piłkarskie  dla klas siódmych szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych   i  ponadpodstawowych.
 3. Przeciąganie  liny chłopców dla klas siódmych szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych.
 4. Przeciąganie liny chłopców dla szkół  ponadpodstawowych .
 5. Pchnięcie kulą  (dziewczęta i chłopcy) 2 zawodniczki i 2 zawodników z danej szkoły z klas siódmych szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych.
 6. Pchnięcie kulą  (dziewczęta i chłopcy) 2 zawodniczki i 2 zawodników   z danej szkoły dla szkół  ponadpodstawowych.
 7. Żonglerka piłką nożną  (dziewczęta i chłopcy)  ) 2 zawodniczki i 2 zawodników  z danej szkoły dla klas siódmych szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych   i  ponadpodstawowych.
 8. Wyścigi w workach na czas na odcinku  25 metrów  (dziewczęta i chłopcy)  2 zawodniczki  i 2 zawodników  z danej szkoły dla z klas siódmych szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych.
 9. Wyścigi w workach na czas na odcinku  25 metrów  (dziewczęta i chłopcy)  2 zawodniczki  i 2 zawodników  z danej szkoły dla szkół ponadpodstawowych .
 10.  Konkurs rzutów osobistych  -  (dziewczęta i chłopcy) 2  zawodniczki i 2 zawodników  z z klas siódmych szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych.
 11.  Konkurs rzutów osobistych  -  (dziewczęta i chłopcy) 2 zawodniczki  i 2 zawodników  z danej szkoły, dla szkół ponadpodstawowych.


         V.Uczestnictwo


a)  zawodnik ma prawo startu w  dwóch  dyscyplinach,   

b)  opiekun zespołu ma obowiązek  dostarczyć Koordynatorowi  imienną listę zawodników sporządzoną i  zatwierdzoną przez  dyrektora szkoły oraz pielęgniarkę szkolną  sprawującą opiekę profilaktyczną lub posiadać oświadczenia rodziców/opiekunów zezwalające na udział ucznia  w w/w zawodach sportowych,
c)  zawody będą rozegrane w wypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch szkół,                                                                 

d) szkoły biorące udział w Igrzyskach ubezpieczają swoich uczniów we własnym zakresie,
e)  wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

Zgłoszenie uczestnictwa szkół w Igrzyskach – do dnia 1 czerwca  2018r roku do godz. 1500 do  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu lub do Powiatowego Koordynatora tel. 505542764  w formie pisemnej na  karcie zgłoszeniowej  dołączonej  do regulaminu.

          VI .Nagrody

Za miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych medale, w zespołowych puchary. 

VII . Finansowanie


Koszty finansowe imprezy ponosi Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

 

VII. Postanowienia końcowe


W sprawach szczególnych dotyczących interpretacji postanowień regulaminu lub w sprawach nim nie objętych decydują organizatorzy
Nie będą rozpatrywane protesty wynikające z pracy sędziów. Obowiązuje generalna zasada i wiara w uczciwość uczestników i organizatorów.       W przeciwnym wypadku winni będą wykluczeni w kolejnej edycji Igrzysk.

Prawo dokonywania zmian regulaminowych przysługuje wyłącznie organizatorom
.

Opublikowano: 29 maja 2018 14:12

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

REGULAMIN [462.07 KB]

Wyświetleń: 390

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.