Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu przypomina, że drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu.
Dotyczy to działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Ls.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r.  o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje STAROSTA

Podstawą do pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa są Uproszczone Plany Urządzenia Lasu (UPUL) lub decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Zgodnie z powyższym właściciele lasów zobowiązani są do racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji, a w szczególności do:

  • wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
  • zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
  • ochrony gleby i wód leśnych.

  

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu!

Cechowanie polega na trwałym umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku graficznego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna (oznacznik koloru – niebieskiego). W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechowania dokonuje się w miejscu jego pozyskania. Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskanego drewna.  

 Wszelkie sprawy związane z wycinką drzew w lesie prywatnym realizuje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa, w budynku  przy ul. Kościuszki 170 w Szydłowcu, tel. 48 617 70 73.      al.

Opublikowano: 23 marca 2018 10:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 518

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.