II KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI - podsumowanie

10 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbyła się konferencja EFEKTYWNA TERAPIA SZANSĄ DLA DZIECKA - Z DIAGNOZĄ AUTYZMU / ZESPOŁU ASPERGERA.

To druga konferencja tematycznie związana z pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu, którą zorganizował Powiatowy Zespół Doradców Metodycznych w Szydłowcu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziału w Radomiu – dzięki  wsparciu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Patronatem medialnym imprezę objął Kwartalnik Społeczno-Kulturalny „Ziemia Odrowążów”.

Wybór tematyki konferencji nie był przypadkowy, a wynikał z ogromnego zainteresowania pierwszą tego typu konferencją z 24 listopada 2016 roku, która odbyła się  w Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek w Szydłowcu. Swoją obecnością zaszczyciło wówczas organizatorów ponad 220 uczestników – nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz ludzi zainteresowanych autyzmem.

Program konferencji z 2018 roku był naprawdę bogaty i obfitował w bardzo  interesujące - pragmatyczne wystąpienia oraz warsztaty prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi  ze spektrum autyzmu.

Po powitaniu uczestników konferencji przez Jolantę Kubik - koordynatorkę Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Szydłowcu głos zabrał wicestarosta Adam Włoskiewicz, a następnie oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor MSCDN Wydział w Radomiu Bogusław Tundzios. Na konferencji zjawili się również, mimo natłoku obowiązków, zaproszeni goście: Małgorzata Piszczek - zastępca dyrektora delegatury radomskiej Kuratorium Oświaty w Warszawie, starosta szydłowiecki  Włodzimierz Górlicki oraz  przewodniczący rady miejskiej w Szydłowcu  Marek Artur Koniarczyk.  

Konferencję poprowadzili Aneta Pytoń-Grabda i Zbigniew Tomczyk – doradcy Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Szydłowcu, którzy na wstępie przypomnieli przebieg pierwszej konferencji,  przedstawili prelegentów i osoby prowadzące warsztaty, a także cele oraz zaplanowany  program bieżącej konferencji.

Wśród celów szczegółowych znalazły się:

  • ukazanie  niepokojących symptomów u dzieci oraz wskazanie skutecznych strategii ich przezwyciężania,
  • kształtowanie umiejętności kluczowych dla rozwoju dziecka z autyzmem,
  • zaprezentowanie diagnozy funkcjonalnej oraz planowanie i projektowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych,
  • zasady integracji i edukacji włączającej,
  • ukazanie form wsparcia, jakimi można otoczyć dziecko ze specjalnymi potrzebami w codzienności przedszkola lub szkoły,
  • wskazanie roli nastawienia osoby podejmującej terapię wobec dziecka autystycznego.

Pierwszą merytoryczną częścią konferencji był półtoragodzinny wykład „Zabawa inspirująca rozwój” wygłoszony przez Adriana Borowika - terapeutę,  pedagoga,  trenera, który od lat popularyzuje podejście do terapii wypływające z głębokiej refleksji, akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Warsztaty, szkolenia i wykłady, które prowadzi i wygłasza są jego autorskimi projektami opartymi na doświadczeniach wyniesionych   z wieloletniej pracy terapeutycznej i trenerskiej oraz z przebytych szkoleń.

Pan Adrian jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także  szereg kursów organizowanych w USA przez Autism Treatment Center of America® oraz the Option Institute®, na których zgłębiał wiedzę  o The Son-Rise Program®, co w dużej mierze wyznaczyło główny kurs jego podejścia do terapii osób z autyzmem. Jest współfundatorem oraz członkiem zarządu Fundacji Być Bliżej oraz założycielem Przylądka Dobrej Nadziei.

Tematyka wykładu pokrywała się z główną linią zainteresowań Pana Adriana, czyli między innymi dotyczyła budowania relacji z osobami z autyzmem, przede wszystkim w środowisku domowym, ale też poza nim - np. w przedszkolu lub szkole.

Po wykładzie oraz kilkunastominutowej przerwie kawowej odbyły się zajęcia praktyczne - warsztaty skierowane do 3 grup uczestników.  

  1. Anna Zgrzebniak przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Niepokojące symptomy i skuteczne strategie ich przezwyciężania. Kształtowanie umiejętności kluczowych dla rozwoju dziecka z autyzmem” - skierowane do oligofrenopedagogów, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pani Anna jest  oligofrenopedagożką, logopedą, specjalistką stosowanej analizy zachowania (SAZ). To nauczycielka dyplomowana z 22-letnim stażem pracy. Jest absolwentką Rosyjskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. I. Hercena w Sankt Petersburgu,  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz  Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu. Od 2000 r. do chwili obecnej współpracuje z instytucjami działającymi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy kursów doskonalących, studiów podyplomowych, pełni obowiązki promotora prac dyplomowych przygotowywanych przez słuchaczy. Planuje i projektuje IPETy. Realizuje zajęcia w modułach:  1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. 2. Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym: umiarkowanym lub znacznym. 3. Praca z uczniem z całościowymi zaburzeniami w rozwoju; autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD. 4. Diagnoza funkcjonalna oraz planowanie i projektowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych. 5. Integracja i edukacja włączająca.
  2. Drugie zajęcia warsztatowe „Zrozumieć spektrum autyzmu” dla nauczycieli I etapu edukacyjnego poprowadziła Aneta Stańczyk – koordynatorka Klubu Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością w Radomiu, przedstawicielka inicjatywy Chcemy Całego Życia, współtwórczyni i współprowadząca Punkt Informacyjno - Konsultacyjnego dla Rodziców  i Nauczycieli dzieci ze spektrum autyzmu -  przy MSCDN w Radomiu.Pani Aneta jest prowadzącą liczne formy warsztatowo – konferencyjne, m.in. seksualność osób niepełnosprawnych, sytuacje kryzysowe, autyzm w szkole, podstawy terapii behawioralnej. Jest współorganizatorką i działaczką na rzecz świadomości autyzmu, organizatorką Radomskich Obchodów Światowego  Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu. To twórczyni i do niedawna koordynatorka regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM w Radomiu. Jest jednocześnie nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu (w tym w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu) oraz dumną mamą autystycznego Oliwiera i neurotypowego Igora.W ramach warsztatu Pani Aneta Stańczyk przybliżyła codzienne problemy, z którymi borykają się dzieci ze spektrum autyzmu i zaprosiła do doświadczenia świata z perspektywy osoby z ASD. W czasie warsztatu uczestniczy skoncentrowali się  na wsparciu, jakim można otoczyć dziecko ze specjalnymi potrzebami w codzienności przedszkola lub szkoły masowej.
  3. Trzecie zajęcia warsztatowe „Twoje nastawienie podstawą terapii” dla nauczycieli II etapu edukacyjnego poprowadził wykładowca z pierwszej części konferencji Adrian Borowik, który ukazał, jak istotne jest właściwe nastawienie i przygotowanie się do pracy i terapii z dziećmi autystycznymi - także w realiach szkolnych. 

Konferencja odbyła się dzięki współpracy Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Szydłowcu, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz innych instytucji reprezentowanych między innymi przez prelegentów konferencji. W tym miejscu organizatorzy konferencji pragną podziękować Marii Michajłow - dyrektor Zespołu Szkół im. KOP za okazane wsparcie sprzętowe, udostępnione sale warsztatowe i salę wykładową a także za wszelką inną pomoc.  

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w przygotowanie i przeprowadzenie powyższej  konferencji. Konferencja z pewnością spełniła oczekiwania jej uczestników, czego wyrazy otrzymali organizatorzy w postaci bardzo pozytywnych komentarzy uczestników.

 

 Zespół Nauczycieli Doradców  Metodycznych w Szydłowcu:
Jolanta Kubik, Aneta Pytoń-Grabda, Anna Różycka, Piotr Bialik, Zbigniew Tomczyk.

 Opracował:  Zbigniew Tomczyk


al.

Opublikowano: 15 lutego 2018 09:28

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 686

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.