Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Szydłowiecki od 1 stycznia 2018 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym, określonym w/w ustawą.

Pomoc prawna udzielana będzie w poszczególnych gminach według poniższego harmonogramu:


Punkt nr 1 usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni oraz adwokaci.

Adwokat Milena Pietrasiewicz

1) w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (I półrocze) we wtorki i piątki w godzinach 15.00-19.00 oraz w środy w godzinach 8.00-12.00.

2) w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. (II półrocze) w środy w godzinach 8.00-12.00 oraz w piątki w godzinach 15.00-19.00.

Radca Prawny Michał Syzdoł

1) w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (I półrocze) w poniedziałki i czwartki
w godzinach 15.00-19.00.

2) w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. (II półrocze) w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 15.00-19.00.

Punkt nr 2 prowadzony przez organizację pozarządową pn. Fundacja Togatus Pro Bono ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn usytuowany w lokalach biurowych znajdujących się w budynkach:

  1. Urzędu Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00.
  2. Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny we wtorek w godz. 12.00 – 16.00.
  3. Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w środę w godz. 12.00 – 16.00.
  4. Urzędu Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w czwartek w godz. 10.00 – 14.00.
  5. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny w piątek w godz. 10.00 – 14.00.

 

Fundacja Togatus Pro Bono logo [300x170]

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec, których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobiety w ciąży


Pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty pomocy prawnej nie podlegają rejonizacji, co oznacza, że każda osoba uprawniona do uzyskania takiej pomocy otrzyma ją w dowolnym punkcie.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.