Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

WNIOSKODAWCA POWIAT SZYDŁOWIECKI/ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SZYDŁOWCU

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

„Wszechstronnie wyszkolony spawacz!” wartość projektu 200 411 zł

 Plakat Wszechstronnie wyszkolony spawacz [300x423]

 

 

Z dniem 01.06.2009 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu rozpocznie realizację Projektu „Wszechstronnie wyszkolony spawacz” z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Priorytetu IX, Działania 9.3 „Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”.

            Twórcą i realizatorem wniosków jest jednostka powiatowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

            Cieszy fakt, że projekt został przyjęty do realizacji - powiedział dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Sławomir Drabik. Podpisano już umowę z Urzędem Marszałkowskim. Możemy pochwalić się, że projekt 9.3 „Wszechstronnie wyszkolony spawacz znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej osiągając 92,5 punktu na 97 punktów z pierwszej pozycji. Niewątpliwie projekt ten będzie stanowić szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Szydłowiec oraz podniesienie oferty i jakości kształcenia w Centrum- dodał dyrektor.

            Celem projektu jest podniesie poziomu edukacji społeczeństwa oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy, polegająca na pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu swoich kompetencji, które spowodują dalszy rozwój.

            Projekt 9.3 „Wszechstronnie wyszkolony spawacz” skierowany jest do osób między 25 a 60 rokiem życia zamieszkujących gminę Szydłowiec. Grupą docelową mają być osoby bezrobotne lub zatrudnione. Projekt obejmował będzie naukę praktyczną i teoretyczna dwóch metod spawania w technikach MAG i TIG. Kurs zakończy się certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach - uprawnienia spawalniczego. Projekt obejmował będzie także naukę języka angielskiego na dwóch stopniach-podstawowym i średniozawansowanym oraz naukę rysunku technicznego. Dodatkowo zorganizowane zostaną spotkania z doradcą zawodowym. Dofinansowanie całości projektu to kwota 200 411,00zł PLN.

            Zaznaczamy iż uczestnictwo w tych projektach będzie całkowicie bezpłatne, uczestnicy będą mieli zagwarantowane podręczniki, materiały szkoleniowe oraz ubezpieczenie i poczęstunek.

            Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

Projekt realizowany jest od 01.06.2009 do 31.05.2010r. w ramach: Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ", Działania 9.3 "Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego" ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz budowa potencjału rozwojowego mieszkańców Szydłowca. CAŁOŚĆ SZKOLENIA JEST BEZPŁATNA. Projekt adresowany jest do siedemnastu osób zamieszkujących gminę Szydłowiec. Uczestnikami są osoby bezrobotne, zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo.

Tematem szkoleń jest nauka rysunku technicznego, nauka metod spawania MAG i TIG, która kończy się uzyskaniem Państwowego Certyfikatu wydanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach- uprawnienia spawalniczego teorii i praktyki (w technikach MAG i TIG), obejmuje także naukę języka angielskiego na dwóch stopniach-podstawowym i średniozawansowanym. Dodatkowym modułem są zajęcia z doradcą zawodowym, na których uczestnicy poznają nowe metody aktywnego poszukiwania pracy oraz prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

 


Dofinansowanie całości projektu to 200 411,00zł PLN.

Uczestnicy mają zagwarantowane:

    * wykłady z dziedziny spawalnictwa
    * kurs rysunku technicznego
    * praktyczną nauke spawania metodą MAG
    * praktyczną nauke spawania metodą TIG
    * naukę języka angielskiego
    * podręczniki i materiały szkoleniowe
    * poczęstunek 

Kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
 Powiat Szydłowiecki poprzez swoją jednostkę - Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu, od czerwca bieżącego roku rozpoczął realizację projektu „Wszechstronnie wyszkolony spawacz!”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt będzie trwał do maja 2010r.

Uczestnikami szkolenia jest 17 osób (bezrobotni, zatrudnieni oraz nieaktywni zawodowo) zamieszkujący teren gminy Szydłowiec. Od lipca rozpoczęły się spotkania związane z teorią metod spawania MAG i TIG oraz nauka rysunku technicznego. Grupę stanowią mężczyźni w różnym wieku, którzy dobrowolnie przystąpili do projektu. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, po godzinach pracy. W ramach projektu zostały rozdane materiały szkoleniowe oraz podręczniki, które stanowią niezbędny element nauki metod spawania. Każde ze spotkań opatrzone jest skromnym poczęstunkiem.

Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne.

„Zainteresowanie kursem było bardzo duże. Chociażby z tego powodu, iż  na zakończenie, po zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje książeczkę spawalniczą certyfikowaną przez Instytut Spawalnictwa  z Gliwic. Dodatkowym atutem jest kurs języka angielskiego, który będzie dostosowany do poziomu grupy”- mówią realizatorzy projektu, oraz Dyrektor placówki.

W ramach projektu uczestnicy dostaną ubrania robocze, przystosowane specjalnie do możliwości spawania w dwóch metodach. Dodatkowo, wszyscy objęci są ubezpieczeniem KL i NW.

W grudniu bieżącego roku zaplanowany jest egzamin z obydwu metod spawania przed Komisją z Gliwic.

„Mamy nie tylko nadzieję, ale także jesteśmy pewni, iż wszyscy zdadzą te egzaminy pozytywnie. Dołożymy wszelkich starań z kadrą wykładowców, aby każdy z uczestników przyswoił wiedzę na temat spawania w teorii oraz praktyce, a także zapewniamy iż wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas zajęć będą przestrzegane zgodnie z wytycznymi zasad spawalniczych”- dodał Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu, Sławomir Drabik.
 

 Powiat Szydłowiecki oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu w miesiącu kwietniu zakończyło zajęcia projektu „Wszechstronnie wyszkolony spawacz”  realizowanego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt ten trwał 12 miesięcy na przełomie roku 2009/2010.

Celem projektu była budowa potencjału rozwojowego mieszkańców powiatu, poprzez przeszkolenie 17 osób dorosłych w zawodzie spawacz oraz z nauki języka angielskiego.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne i szkoleniowe, podręczniki, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne. Grupa 17 osób zdobyła kwalifikacje w zawodzie spawacza uzyskując książeczki i certyfikat Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, a także dyplomy ukończenia z wynikiem pozytywnym zajęć z języka angielskiego.

 


Chcemy zaznaczyć iż dzisiaj dzięki takim działaniom trzech uczestników projektu założyło swoje działalności gospodarcze bezpośrednio związane z branżą spawalniczą. Życzymy im wielu sukcesów i czekamy na kolejnych odważnych w podejmowaniu działań w kierunku własnego rozwoju.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wytrwałość i sumienność jaką wykazali się podczas trwania projektu.

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.