Banner Innowacyjna Gospodarka [500x65]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Trwają szkolenia w ramach projektu „e – szansa w szydłowieckim”

 

W Powiecie Szydłowieckim trwają szkolenia dla przedstawicieli 40 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”. W jednej z dwóch szkolnych pracowni komputerowych wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy beneficjenci szkolą się z zakresu podstawowej obsługi komputera, bezpieczeństwa w sieci, korzystania z podstawowych aplikacji, konserwacji sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia z zakresu e-społeczeństwa, e-praca, e-kształcenie, e-usługi, e-zakupy. Szkolenia odbywają się w dwóch grupach.

Dzięki wyposażeniu gospodarstw domowych w komputery i bezpłatny internet 40 rodzin ma dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych.

W ramach projektu beneficjenci otrzymali materiały szkoleniowe i podręczniki, a także poczęstunek.

 


 

W ramach realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” Starosta Szydłowiecki uroczyście podpisał z 40 gospodarstwami domowymi umowy przekazania sprzętu. Każde gospodarstwo otrzymało bezpłatnie nowy komputer z drukarką oraz dostępem do internetu do 2019 roku. 
 

W ramach projektu zostały doposażone, w nowy sprzęt komputerowy, dwie szkoły: Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Dodatkowo szkoły otrzymały nowe serwery oraz drukarki.


Od sierpnia rozpoczniemy szkolenia dla gospodarstw domowych z zakresu podstawowej obsługi komputera, bezpieczeństwa w sieci, korzystania z podstawowych aplikacji, konserwacji sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia z zakresu e-społeczeństwa, e-praca, e-kształcenie, e-usługi, e-zakupy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


 Banner Innowacyjna Gospodarka [500x65]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 


Banner Innowacyjna Gospodarka [500x65] 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Powiat Szydłowiecki przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

 

W ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” na przełomie m-c czerwca i lica b.r. 40 gospodarstw domowych z ternu powiatu otrzyma sprzęt komputerowy z drukarkami oraz podłączeniem do sieci internetowej. Dodatkowo także pracownie komputerowe Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu także otrzymają nowy sprzęt komputerowy z drukarkami oraz nowymi serwerami.  Uczestnicy projektu będą brali także udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu obsługi i korzystania z komputera oraz Internetu. W ramach projektu wszyscy otrzymają materiały biurowe oraz szkoleniowe, a także upominki projektowe. W sumie powiat otrzyma w ramach projektu 90 zestawów komputerowych oraz dodatkowy sprzęt w postaci oprogramowania czy urządzeń peryferyjnych niezbędnych do obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych. Cieszymy się że aż 40 rodzin w tym 20 rodzin z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w ramach realizowanego przez powiat projektu co przyczyni się w pełni do osiągnięcia założeń i celu projektu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Banner Innowacyjna Gospodarka [500x65] 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Rekrutacja zakończona
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Szydłowieckim”

 

W dniu 21 stycznia 2014r. dokonano ostatecznej oceny złożonych formularzy zgłoszeniowych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”. Do końca roku 2013r. do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu zainteresowanie uczestnictwem zgłosiło prawie 60 gospodarstw domowych. Z liczby tej zostało wyłonione 40 rodzin, które otrzymają wsparcie w postaci zestawu komputerowego z drukarką oraz dostępem do internetu.  

Powiat Szydłowiecki przekaże także w ramach projektu 50 zestawów komputerowych do dwóch szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Stworzona została także lista rezerwowa gospodarstw domowych, które mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zaistnieją przesłanki o wycofaniu się beneficjentów lub ich wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


 Plakat Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim [999x1252]


 

Banner Innowacyjna Gospodarka [500x65] 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Banner Elnclusion Powiatu Szydłowieckiego [300x227] 

 Start projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Szydłowieckim”

 

W dniu 1 sierpnia 2013 r. Powiat Szydłowiecki rozpoczyna projekt pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność. Cel ten będzie realizowany poprzez dostarczanie sprzętu komputerowego wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu osobom wykluczonym cyfrowo wybranym zgodnie z wymogami konkursu, dodatkowo poprzez ten cel grupa rozwinie kompetencje z zakresu obsługi komputera i Internetu. Drugim bardzo ważnym celem będzie także stworzenie warunków nauki informatyki i korzystania ze źródła wiedzy jakie daje możliwość Internetu w doposażonych pracowniach komputerowych jednostek organizacyjnych powiatu- szkół ponadgimnazjalnych.

Cele szczegółowe:

1. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu szydłowieckiego, poprzez wyposażenie 40 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy

2. udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym,

3. wyrównanie szans edukacyjnych zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych w zakresie technologii informatycznych.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO,
KTÓRZY NIE POSIADAJĄ KOMPUTERA I DOSTĘPU DO INTERNETU, 
W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 

40 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, lub kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych. Wszystkie te elementy muszą mieć potwierdzenie prawne.

W ramach wsparcia beneficjenci otrzymają także bezpłatny pakiet szkoleń wyposażony w profesjonalne materiały biurowe, materiały szkoleniowe i podręczniki. Dodatkowo dzięki realizacji projektu profesjonalne doposażenie komputerowe wraz z serwerami otrzymają dwie szkoły ponadgimnazjalne powiatu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dalsze etapy rekrutacji i szczegółowe jej informację ukażą się w późniejszym terminie.

 


 

Powiat Szydłowiecki podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”realizowanego w ramach 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013r.

 

Głównym celem projektu pn. jest dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z bezpłatnym dostępem do internetu osobom będącym w niekorzystnej sytuacji materialnej bądź niepełnosprawnym. Wsparciem zostanie objętych 40 gospodarstw domowych wyłonionych w trakcie rekrutacji, która odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Dodatkowym elementem będzie wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi komputera wraz z internetem a także, konserwacji sprzętu komputerowego, obsługi uruchomionego łącza, podstaw komunikacji elektronicznej, e-usług itp. Po zakończeniu realizacji projektu konieczne będzie zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie jego rezultatów przez okres 5 lat. Oznacza to, że uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do internetu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu. 
Całkowite wydatki na realizację projektu wynoszą 705 350,00zł- co stanowi 100% dofinansowania. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Banner Innowacyjna Gospodarka [500x65] 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.