Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103]

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie 
Projekt pn.: ”Powiat Szydłowiecki- przewodnik dla dzieci” 
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania  31 731,50

Kwota dofinansowania 24 824,00

 


 Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103]

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie 
Projekt pn.: ”Impreza sportowo- rekreacyjna powiatu szydłowieckiego” 
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania  13 298,95

Kwota dofinansowania 9 579,50

 


Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103]                    

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie 
Projekt pn.:”Materiały promujące turystykę” 
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania  14 413,50 zł

Kwota dofinansowania 9 960,00

 


 Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103]

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie 
Projekt pn.: ”Powiat Szydłowiecki na starych kliszach” 
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania   34 600.00 zł

Kwota dofinansowania 25 000,00zł

 


Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

„RÓWNE SZANSE DLA MŁODZIEŻY Z POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Kwota dofinansowania projektu 49 972,00zł.

 


 Banner Innowacyjna Gospodarka [500x65]

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion 

Kwota dofinansowania projektu 705 350,00zł

 


 Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 49 966,00 zł
 


 Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

„Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu szydłowieckiego
 na rzecz aktywnej integracji”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 49 957,00 zł

 


 Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103] 

"Liga piątek piłkarskich 2012"

 

zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Całość zadania 13 513,00zł

Kwota dofinansowania 8 375,00zł

 
 


 Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103] 

"Materiały promujące turystykę w powiecie szydłowieckim"

 

zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Całość zadania 15 164,00

Kwota dofinansowania 9 859,50

 

 


 Banner Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [500x103] 

Spotkania szkoleniowo - warsztatowe na temat: 

 

„Wczesna pomoc dziecku  z niepełnosprawnością i jego rodzinie”

 

zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Całość zadania 15 949,98

Kwota dofinansowania 10 511,83

 


 Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2011

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2010

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2009

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2008

 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

 


Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187]

„Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego”

 

 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 45 595,00 zł

 


Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

„Równe szanse w życiu młodzieży”

   

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 46 428,00 zł

 

 


 Banner Program Regionalny [650x82] 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

 

 

 
„Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów - granica województwa”

 

Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 734 118,82 zł

 


 Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

„Wszechstronnie wyszkolony spawacz!”

 

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 200 411,00 zł

 


 Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187]

„Lepsza szkoła - lepsza praca”

 

  

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 137 510,00 zł

 

 


 Banner Program Operacyjny Kapitał Ludzki [600x187] 

„Twoja przyszłość w Twoich rękach”

 

 

 

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 44 370,00 zł

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.