Biuro Prawne podlega bezpośrednio Staroście.
Biuro Prawne - Elżbieta Zawisza, Jadwiga Gajewska i Jerzy Bugajski, realizuje zadania z zakresu:

1. Wydawanie opinii prawnych dotyczących w szczególności:
1) wydawania aktów prawnych o charakterze ogólnym,
2) zawierania umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących znacznych wartości,
a) skomplikowanych spraw z zakresu prawa pracy,
b) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
c) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
d) zawierania umów w sprawach majątkowych,
e) umarzania wierzytelności,
f) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
2. Udzielanie jednostkom organizacyjnym Powiatu, które nie posiadają własnej obsługi prawnej opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
3. Sporządzanie opinii prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady, Starosty, Zarządu, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników wydziałów.
4. Uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów.
5. Nadzór prawny nad egzekucją należności Starostwa.
6. Występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
7. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwały Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.