Pracą  Wydziału kieruje Magdalena Kisiel.

Wydział opracowuje i monitoruje Strategię Rozwoju Powiatu, promuje Powiat, koordynuje współpracę zagraniczną oraz pozyskuje pozabudżetowe środki finansowe oraz zajmuje się działalnością inwestycyjną i remontową Powiatu, prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi.

Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

w zakresie rozwoju powiatu:
III piętro, pok. nr 310
tel. 48 617-70-00 w. 81
e-mail: sylwia.pietras@szydlowiecpowiat.pl

w zakresie promocji powiatu:
III piętro, pok. nr 310
tel. 48 617-70-00 w. 82
e-mail: promocja@szydlowiecpowiat.pl

w zakresie zamówień publicznych:
III piętro, pok. nr 310
tel. 48 617-70-00 w. 80
e-mail: magdalena.kisiel@szydlowiecpowiat.pl

 
Do zadań Wydziału w szczególności należy:

1) W zakresie rozwoju:
a) opracowywanie planów rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, a w szczególności rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych oraz informacji i sprawozdań z ich realizacji,
b) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój powiatu zgodnie z przyjętą strategią rozwoju,
c) nadzorowanie i koordynowanie realizowanych programów rozwoju lokalnego oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu,
d) inicjowanie, koordynowanie i realizacja projektów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych,
e) koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na rozwój powiatu, w szczególności nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich wniosków i aplikacji,
f) koordynowanie zadań związanych z planowaniem, przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w uzgodnieniu z dysponentem środków finansowych i głównym księgowym starostwa oraz prowadzenie ewidencji przeprowadzonych przetargów, rozliczanie i archiwizowanie dokumentów przetargowych,
g) koordynowanie i obsługa administracyjna inwestycji powiatowych,
h) prowadzenie nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,
i) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji,
j) obsługa organizacyjna i techniczna zespołów wdrażających Strategię Rozwoju Powiatu,
k) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju Powiatu,
l) współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie rozwoju gospodarczego i promocji Powiatu,
m) propagowanie i realizowanie programów związanych z integracją europejską.

2) W zakresie promocji:
a) inicjowanie działań i przedsięwzięć promujących Powiat, w tym promowanie potencjału gospodarczego, przyrodniczego, kulturalnego i turystycznego
w kraju i za granicą,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
c) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
d) współpraca z mediami, a w szczególności obsługi informacyjnej i prasowej Powiatu,
e) prowadzenie monitoringu publikacji dotyczących Powiatu ukazujących się w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie odpowiedzi i ewentualnych sprostowań,
f) prowadzenie korespondencji okolicznościowej wychodzącej z Powiatu,
g) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie rozwoju i promocji,
h) współpraca ze stowarzyszeniami i związkami, których członkiem jest Powiat Szydłowiecki,
i) współpraca i wpieranie organizacji sportowych, kulturalnych i społecznych organizujących przedsięwzięcia o charakterze powiatowym,
j) współpraca z gminami oraz instytucjami kultury przy organizowaniu imprez o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
k) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
l) organizowanie okolicznościowych spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności,
m) kreowanie polityki informacyjnej i komunikacji społecznej pomiędzy organami Powiatu, a społeczeństwem.
n) współdziałanie z innymi podmiotami przy organizowaniu świąt, uroczystości oraz imprez artystycznych,
o) prowadzenie i koordynacja działań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi oraz inicjowanie kontaktów z nowymi partnerami,
p) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem herbu i flagi Powiatu,
q) prowadzenie rejestru wniosków dotyczących udziału Powiatu w organizowaniu przedsięwzięć lub objęcia patronatem przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
r) współpraca związana z prowadzeniem strony internetowej Powiatu.

3) W zakresie zamówień publicznych:
a) określanie trybu i sposobu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz),
c) ogłaszanie procedur,
d) wydawanie materiałów przetargowych,
e) prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
f) zabezpieczenie prac komisji przetargowej,
g) sporządzanie protokołów,
h) przekazywanie rozstrzygnięć,
i) sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych,
j) udzielanie konsultacji dla jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z zamówieniami publicznymi.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.