Pracą Wydziału kieruje Dorota Jakubczyk - Skarbnik Powiatu (Główny Księgowy budżetu Powiatu) pełniący jednocześnie funkcje Naczelnika Wydziału. Wydział prowadzi racjonalną gospodarkę finansami Powiatu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Realizuje zadania w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości (politykę rachunkowości).

Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
II piętro, pok. nr 200-203
tel. 48 617-70-00 w. 30, 31, 32, 33
e-mail: finanse@szydlowiecpowiat.pl

 

Kasa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (II piętro)    
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 -15:15

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321
opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, usunięcie pojazdu, zajęcie pasa drogowego

93 1240 5732 1111 0010 1736 3825
wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich   

42 1240 5732 1111 0010 1736 3870
opłaty ewidencyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

 
Do zadań Wydziału należy:

1. Koordynowanie planowania budżetowego, w tym:
1) zbieranie materiałów i danych do opracowania projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy,
2) przygotowywanie wraz z Zarządem projektu budżetu na dany rok budżetowy,
3) bieżąca współpraca z Zarządem oraz ze stałymi komisjami Rady w sprawie opracowania projektu budżetu,
4) prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją budżetu Powiatu oraz bieżącej analizy jego wykonania pod kątem zachowania prawidłowej równowagi budżetowej,
5) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia dochodów oraz przychodów,
6) wnioskowanie zmian w budżecie powiatu w celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych oraz zapobiegania ewentualnych przekroczeń planów finansowych starostwa i jednostek organizacyjnych,
7) wprowadzanie do specjalistycznego programu elektronicznego uchwały budżetowej oraz zmian do niej i przesyłanie ich drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Powiatu, w tym:
1) W zakresie dochodów budżetowych:
a) subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej,
b) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat, dotacje na zadania własne powiatu, dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t., dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych,
c) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
2) W zakresie dochodów Skarbu Państwa:
a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa od osób fizycznych i od osób prawnych,
b) opłat za urządzenia wodne,
c) opłat za urządzenia melioracyjne,
3) W zakresie dochodów własnych Powiatu:
a) wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
b) wpływów z różnych opłat, z różnych dochodów oraz wpływów z usług ( w tym za usługi geodezyjne),
c) wpływów z pozostałych odsetek,
d) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
e) pozostałych dochodów, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.
f) ewidencjonowanie przypisów i odpisów w/w dochodów,
g) ewidencjonowanie analityczne i syntetyczne dochodów budżetowych przy pomocy programu komputerowego Xpertis Finanse i Księgowość,
h) prowadzenie egzekucji administracyjnych i sądowych dochodów (w tym dochodów Skarbu Państwa) oraz bieżącej współpracy z organami egzekucyjnymi.
4) W zakresie wydatków budżetowych.
a) wydatków bieżących:
- sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, dekretowanie i zatwierdzanie do realizacji wszystkich dowodów księgowych,
- naliczanie, wypłacanie i rozliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie ( w tym: zasiłkowej),
- naliczanie, odprowadzanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w tym zakresie,
- naliczanie, odprowadzanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędów skarbowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT),
- naliczanie odpisów na Zakładowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ewidencja rozrachunków w zakresie świadczeń dla pracowników w tym zakresie,
- naliczanie i odprowadzanie składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sporządzanie stosownych deklaracji w tym zakresie,
- rozliczanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat,
- rozliczanie programów i projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł,
- prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków budżetowych przy pomocy programów komputerowych Xpertis Finanse i Księgowość oraz Xpertis Kadry i Płace,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie rachunku sum depozytowych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- nadzorowanie finansowania działalności jednostek organizacyjnych powiatu oraz kontrolowanie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie zgodności z planem finansowym, celowości wydatków ponoszonych na realizację zadań,
- wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7, o wysokości wynagrodzenia oraz o wysokości pobieranych zasiłków.
b) przychodów i rozchodów budżetowych:
- ustalanie źródeł przychodów jako: nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, kredytu lub pożyczki, emitowanych papierów wartościowych (obligacji),
- ustalanie źródeł rozchodów na: spłatę otrzymanych kredytów, spłatę otrzymanych pożyczek, wykup papierów wartościowych (obligacji).
c) obsługi bankowej i kasowej budżetu:
- obsługa rachunków bankowych (obrót bezgotówkowy – przelewy), zgodnie z zawartą umową bankową,
- obsługa kasowa budżetu w tym: przyjmowanie wpłat gotówkowych do kasy oraz podejmowanie gotówki czekiem, bieżące odprowadzenie przyjętej gotówki do banku, realizowanie wypłat gotówkowych, realizowanie wypłat gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych, ewidencja druków ścisłego zarachowania.
5) W zakresie sprawozdawczości - sporządzanie:
a) sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
b) sprawozdań zbiorczych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
c) sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
d) sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
e) sprawozdań o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
f) łącznych sprawozdań z wydatków strukturalnych,
g) bilansu Starostwa oraz łączonego bilansu jednostki budżetowej,
h) rachunku zysków i strat jednostki,
i) bilansu z wykonywania budżetu j.s.t.,
j) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
k) bilansu skonsolidowanego,
l) informacji półrocznych oraz sprawozdań rocznych opisowych z wykonania budżetu powiatu,
m) sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON oraz innych instytucji – w miarę potrzeb.
n) przesyłanie drogą elektroniczną w/w sprawozdań do |Regionalnej Izby Obrachunkowej za pomocą specjalistycznego programu Besti@.
6) W zakresie gospodarowania mieniem powiatu
a) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia w planie budżetu środków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
b) ewidencjonowanie majątku powiatu,
c) sporządzanie informacji o stanie mienia powiatu,
d) rozliczanie inwentaryzacji majątku powiatu.

3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu określa odrębne zarządzenie Starosty Szydłowieckiego.
4. Zakres kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu i sposób jej przeprowadzenia określa organ, który go utworzył.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.