Pracą Biura Rady kieruje Dariusz Kucharski - Naczelnik Wydziału.

Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
I piętro, pok. nr 102
tel. 48 617-70-00 w. 10
e-mail: biurorady@szydlowiecpowiat.pl

 
Nadzór merytoryczny nad pracą Biura Rady Powiatu sprawuje Przewodniczący Rady Powiatu, co nie narusza uprawnień Starosty jako zwierzchnika służbowego w stosunku do Naczelnika i pracowników Biura.

Do zadań Biura należy w szczególności:

1. Obsługa administracyjna Rady, Przewodniczącego Rady, Komisji i Radnych, w tym:
1) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji,
2) organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady i Komisji,
3) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,
4) opracowanie materiałów z obrad Rady i Komisji w tym uchwał, protokołów, opinii, wniosków, wystąpień, interpelacji, zapytań radnych itp.,
5) przekazywanie Zarządowi i właściwym organom odpisów materiałów, o których mowa w ppkt. 4), złożonych pomiędzy posiedzeniami Rady i Komisji Rady oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem.

2. Prowadzenie rejestrów i zbiorów:
1) uchwał Rady,
2) wniosków i opinii Komisji,
3) interpelacji i zapytań Radnych,
4) interwencji (skarg i wniosków) zgłoszonych do Przewodniczącego Rady i Zastępców Przewodniczącego Rady.

3. Organizowanie przyjmowania mieszkańców Powiatu przez Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady w sprawach skarg i wniosków, a także przekazywanie złożonych skarg i wniosków do załatwienia według kompetencji.
4. Opracowywanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, okresowych informacji, ocen i analiz działania Rady, jej organów wewnętrznych i Radnych.
5. Podejmowanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów wewnętrznych z organami administracji samorządowej, rządowej, organizacjami społeczno – politycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
6. Organizowanie pomocy instruktażowo – szkoleniowej dla Radnych.

7. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw Radnych, w tym w sprawach:
1) wynikających z ochrony stosunku pracy,
2) związanych z wypłatą diet.

8. Powielanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji oraz przesyłanie ich w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady.
9. Prowadzenie obsługi posiedzeń organizowanych przez Biuro Rady Powiatu,
10. Przygotowanie materiałów i zmian do Biuletynu Informacji Publicznej.
11. Publikowanie uchwał Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.