Skarbnikiem Powiatu jest Dorota Jakubczyk.

Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
II piętro, pok. nr 200
tel. 48 617-70-00 w. 04
e-mail: finanse@szydlowiecpowiat.pl

1. Skarbnik jest Głównym Księgowym budżetu powiatu i Naczelnikiem Wydziału Finansowego Starostwa.
2. Zadania Skarbnika jako Głównego Księgowego budżetu powiatu określają odrębne przepisy.
3. Do zadań Skarbnika należy:
1) kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
2) do kontrasygnowania czynności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1), Skarbnik może upoważnić inną osobę.
3) Skarbnik, który odmówił kontrasygnaty, ma obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
5) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,
7) kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących budżetu powiatu,
8) opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych,
9) nadzorowanie całości spraw w zakresie rachunkowości w Starostwie i w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.